Loading...

Articles

Հեռանո՜ւմ էր սիրտս ավեր-

00:59, Wednesday, 23 August, 2023
Հեռանո՜ւմ էր սիրտս ավեր-

Նա քայլո՜ւմ էր

Ու ոտքերով քա՜րշ էր տալիս սիրտն իմ խելառ,

Սրտիս տեղը կրծքի տա՜կ էր-

Հայտնվել էր ոտքերի տակ…


    

Սի՜րտ ու ոտքե՜ր իրար գրկած

Քայլո՜ւմ էին

Փոշի ու կեղտ հագած մայթով,

Չեմ առարկի - գեղեցիկ էր պատկերը այդ,

Հոգեզմայլ... նաև՜ ցավոտ:


    

Մի հեքիա՜թ էր փողոց ելել՝

Ճկուն-հմայք, կարոտաթև՜,

Հեռանո՜ւմ էր սիրտս ավեր-

Այնքան թեթև՜, այնքան թեթև՜:


    

Նա չէ՛ր նայում ոտքերի տակ

(Փարթամ կո՜ւրծքն էր խանգարում)

Ինչպես սուզվող կարոտի նա՜վ

Հեռանո՜ւմ էր, հեռանում…


    

Կա՛նգ առ, նայի՜ր ոտքերիդ տակ՝

Կապույտներում կորած մի սիրտ,

Չե՜ս ցանկանում սե՜րն իմ դառնալ-

Կդիմանամ՝ միայն սիրտս լինի հանգիստ:

Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
693 | 0 | 0
Facebook