Loading...

Articles

Մի նեղացրեք բանաստեղծին…

10:34, Monday, 18 November, 2019
Մի նեղացրեք բանաստեղծին…
    
    

Շուտով օրերը կանձրևե՜ն,

Կմերկանա՜ն ծառերը,

Ու ամե՜ն ինչ կթրջեն

Աշնան խոնավ ձեռքերը:


    

Թեթև քամին տերև՜-տերև՜

Մեր օրերը կտանի

Դեպի սա՜ռը, անշունչ ձմեռ

Ո՜ւ…կհիշենք Տերյանին:


    

Պոետները լա՜ց կլինեն-

Պատուհանին սևեռված,

Չքնաղ կանայք դո՜ւրս կելնեն

Շորերի մեջ փաթաթված:


    

Էլ չե՜նք տեսնի Կնոջ քնքո՜ւշ

Կոր գծերը հաճելի,

… Փողոցներում շորերի կո՜ւյտ,

…Տխո՜ւր դեմքեր այրերի:


    

Գարունը իր բուրմո՜ւնքն ունի,

Ամառը իր կի՜րքն անեղծ,

Ձմեռն ունի ձնծաղի՜կ,

Իսկ աշո՞ւնը…բանաստեղծ:


    

Մի նեղացրեք բանաստեղծին,

Երբ իր աշո՜ւնն է երգում,

Երբ խոսքերով ձմռան ցրտի՜ն

Սե՜ր կամ կիրք է բորբոքում:


    

Բանաստեղծը մի գարո՜ւն է

Տարվա բոլոր օրերին,

Գարնան նման հեռանո՜ւմ է

Գարուն մնո՜ւմ,

Գարո՜ւն սնում սրտերին:


    

Շուտով օրերը կանձրևե՜ն,

Կմերկանա՜ն ծառերը,

Կրկի՜ն, կրկի՜ն գործի կանցնեն

Բանաստեղծի ձեռքերը:


    
    
    
    
    
To promote the post

Like
0
Dislike
0
| | |
2273 | 0 | 0
Facebook