Loading...

Articles

#GG կազմակերպություն, որտեղ Հայրենիքը տնկած սյուներով չի որոշվում, որտեղ չե՛ն ուրանում Հայրենիքը

21:55, Sunday, 16 June, 2024
#GG կազմակերպություն, որտեղ Հայրենիքը տնկած սյուներով չի որոշվում, որտեղ չե՛ն ուրանում Հայրենիքը
     #GG կազմակերպություն, որտեղ Հայրենիքը տնկած սյուներով չի որոշվում, որտեղ չե՛ն մոռանում ու ուրանում Հայրենիքը, որտեղ թրքահպատակ չե՛ն։
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
406 | 0 | 0
Facebook