Loading...

Articles

«Ժողովող»-ը, ցանկանալով հնազանդության մեջ պահել հարստահարվողներին, ասել է.

12:18, Tuesday, 23 April, 2024
«Ժողովող»-ը, ցանկանալով հնազանդության մեջ պահել հարստահարվողներին, ասել է.
    

«Եթե դու երկրի վրա աղքատի զրկանք տեսնես և իրավունքի ու արդարության հափշտակություն, մի՛ զարմացիր այդ բաների վրա, որովհետև բարձր դիրքի մի պաշտոնյա պաշտպանված է մեկ այլ բարձր դիրքի պաշտոնյայի կողմից, իսկ դրանցից է՛լ ավելի բարձր մի երրորդ պաշտոնյա կա» (Ժողովող 5: 7):

Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
414 | 0 | 0
Facebook