Loading...
Թվիթեր

Articles

Ծնողական իրավունքներից զրկելու կարգը

Ani
Author:
Ani
18:08, Wednesday, 20 October, 2021
Ծնողական իրավունքներից զրկելու կարգը

Յուրաքանչյուր երեխա ծննդյան պահից ձեռք է բերում ընտանիքում ապրելու և դաստիարակվելու, իր ծնողներին ճանաչելու, նրանց հոգատարությանն արժանանալու, իր ծնողներից դաստիարակություն ստանալու, ինչպես նաև ֆիզիկական, մտավոր, հոգևոր լիարժեք զարգացման համար անհրաժեշտ կենսապայմաններ ունենալու երաշխավորված իրավունքներ, իսկ ծնողներն իրավունք ունեն և միաժամանակ պարտավոր են հոգ տանել իրենց երեխաների դաստիարակության, առողջության, լիարժեք ու ներդաշնակ զարգացման և կրթության մասին:


    

Հարկ է նշել, որ ծնողական իրավունքներից զրկումը առաջացնում է իրավական ծանր հետևանքներ և ծնողների և երեխաների համար: Ծնողական իրավունքներից զրկումը կատարվում է բացառապես դատական կարգով` նման անհրաժեշտությունը հիմնավորող հանգամանքների բազմակողմանի հետազոտման արդյունքում:


    

ՀՀ Ընտանեկան օրենսգիրք


    

ՀՀ Ընտանեկան օրենսգիրքը հստակ սահմանում է ծնողական իրավունքներից զրկելու կարգը: Մասնավորապես, ընտանեկան օրենսգրքի համաձայն` Երեխայի կենսական շահերն ապահովելու նպատակով ծնողները կամ նրանցից մեկը կարող են զրկվել ծնողական իրավունքներից, եթե նրանք`


    

1) մեկ տարի անընդմեջ չարամտորեն խուսափում են ծնողական պարտականությունները կատարելուց, այդ թվում` ալիմենտ վճարելուց.


    

2) չեն փոխում իրենց վարքագիծը ծնողական իրավունքների սահմանափակման մասին դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո` վեց ամսվա ընթացքում.


    

3) առանց հարգելի պատճառի հրաժարվում են վերցնել իրենց երեխային ծննդատնից կամ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններից.


    

4) մեկ տարի առանց հարգելի պատճառի հրաժարվում են վերցնել իրենց երեխային դաստիարակչական, բնակչության սոցիալական պաշտպանության կամ նմանատիպ այլ հաստատություններից.


    

5) չարաշահում են իրենց ծնողական իրավունքները, այդ թվում` իրենց վարքագծով վնասակար ազդեցություն են գործում երեխայի վրա.


    

6) տառապում են քրոնիկ ալկոհոլամոլությամբ, թմրամոլությամբ կամ թունամոլությամբ.


    

7) տառապում են քրոնիկ հոգեկան հիվանդություններով, որոնց ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:


    

Սակայն վերոշարադրյալի հետ կապված հարկ է նշել, որ պրակտիկայում քիչ չեն դեպքերը երբ քաղաքացիները ծնողի՝ ալիմենտ վճարելու անկարողությունը նույնացնում են ալիմենտ վճարելուց չարամտորեն խուսափելու հետ:

Source: Legitimus
To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
449 | 0 | 0
Facebook