Loading...
Վկոնտակտե

Articles

Անչափությունս աննշմար մի կետ

10:53, Wednesday, 08 September, 2021
Անչափությունս աննշմար մի կետ
     13
     Անչափությունս աննշմար մի կետ,
     Ես էլ քո լույսն եմ անծիր տիեզերք,
     Ես էլ եմ լրում շրջանն անգոյի,
     Երկրպագության կուռն անգոսնելի։
     Դե, քամահարեք ընթացքը աստղի,
     Մելամաղձության մութը թող տիրի,
     Կիսաբոլորակ ձեր առաստաղի
     Ականակուռը կամարն է ոսկի։
     Ինձ իմ բառերի երկունքը թողեք
     Եվ սիրո հույզը որպես գլխագին,
     Ինձ չսիրելով երբ էլ աղոթեք,
     Չկարծեք ես եմ միայն թանկագին։
     Դուք էլ եք անգին, դու էլ ես չքնաղ․․․
     Քո մեջ եմ մի կետ, հոգիս, թաք կացել,
     Ես էլ այսպես եմ ամփոփ խտացել,
     Վերիվերոյ եմ և տակնուվրա
     Եվ անկից ետքն էլ քո մեջ վերացա։
To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
735 | 0 | 0
Facebook